Twenty20 – Lymelyte

Lymelyte

Twenty20 Mendocino

Key Lime Pie x (Mendo Breath x Banana Kush)

$90.00

Out of stock

SKU: TTMG0014 Categories: , Tag:

Additional strain info…

Lymelyte

Twenty20 Mendocino

Key Lime Pie x (Mendo Breath x Banana Kush)